De
Online shop
voor tuin & interieur
Nl Fr

Verkoopsvoorwaarden


Algemene voorwaarden Depot 102

Artikel 1 : Identificatie Verkoper
De elektronische webwinkel Depot 102 biedt haar klanten de mogelijkheid online aan te kopen.
De Verkoper van de artikelen aangeboden door Depot 102 is: Wydox bvba, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Beukendreef 19 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0423.202.486, BTW BE0423202486.

Artikel 2 : Draagwijdte
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het aangeboden assortiment en op elke aankoop die de klant plaatst bij Depot 102. Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Frankrijk.
Iedere die met Depot 102 een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, die als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van de eigen algemene of specifieke voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3 : Aanbod
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik door een consument.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel13).
Depot 102 is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Depot 102 is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Depot 102.

Artikel 4 : Prijs
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld op de site, zijn de door Depot 102 opgegeven prijzen in euro’s, inclusief btw, emballagekosten, vervoerskosten en bezorgkosten binnen België.
Eventuele kosten voor montage- en/of inrichting en/of installatiewerkzaamheden, vervoerskosten en bezorgkosten naar Frankrijk zullen afzonderlijk worden vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De eventueel bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet
inbegrepen zijn in de prijs.
Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
Als deze drie (3) maanden verstreken zijn, maar levering en/of uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door Depot 102, op verzoek van de klant, uitgevoerd meerwerk en indien de klant daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of als de klant na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

Artikel 5 : Aankoop en aflevering.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Depot 102.

Depot 102 is gerechtigd de bestelling, het werk of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij haar in dienst zijnde derden.

Depot 102 is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te
verbinden aan de levering.
De aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat Depot 102 de klant in het bezit van de gekochte producten stelt of als Depot 102 de klant heeft bericht dat de producten kunnen worden afgehaald/bezorgd.
Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de klant opgegeven adres en de aflevering geschiedt op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen.
Depot 102 mag er vanuit gaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of lossen ten gevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de klant gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de klant Depot 102 over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
De leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in de aflevering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot betaling
van schadevergoeding ten voordele van de klant.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de klant over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de klant zulks niet zal doen, is Depot 102 op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
De klant verbindt er zicht toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Depot 102 te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Betaling
De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur en op het adres vermeld op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van de vervaldatum zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.
Elke klacht betreffende de factuur dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd te worden geformuleerd binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de factuur via email naar info@depot102.be.
De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 : Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Depot 102 beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 9 : Klachten
Klachten worden op vertoon van de originele factuur in behandeling genomen. De klant dient de afgeleverde goederen bij ontvangst te controleren.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen acht (8)dagen worden gemeld via email naar info@depot102.be, op straffe van verval van elk recht.
Elke klacht met betrekking tot voor verborgen gebreken moet binnen acht (8) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid of na het moment waarop dergelijke constatering had kunnen gebeuren ingediend worden via email naar info@depot102.be.

Artikel 10 : Garantie – aansprakelijkheid
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op de nemen met de Depot 102 – klantendienst.
Elk gebrek dient binnen vijf (5) dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11 : Verzakingstermijn
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Depot 102 mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en met opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Depot 102 – klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kost van de klant terug bezorgen aan Depot 102 – Molstraat 102 – 8870 Izegem.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Artikel 12 : Privacy
Depot 102 verbindt zicht ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvende informatie van Depot 102 toe te sturen.
Depot 102 respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op www.depot102.be ter consultatie of wijziging.

Artikel 13 : Klantendienst
De Depot 102 – klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 051 30 73 83 of per mail : info@depot102.be.

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen aangevuld worden door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Depot 102 kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15 : Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Overmacht
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Onder overmacht wordt ondermeer begrepen, doch niet beperkt tot, staking van het personeel van de Verkoper of door anderen, onderbreking van bevoorrading van grondstoffen, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Verkoper onttrekt.

Artikel 17: Onafhankelijkheid van bepalingen
Indien een artikel van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 18 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing. Eventuele geschillen worden zoveel als mogelijk op minnelijke wijze beslecht. Bij gebrek aan minnelijke regeling zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd, dan wel de woonplaats van de koper indien dit een consument is.